Κυριακή, Δεκεμβρίου 04, 2022

Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή τους  στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) – www.eiead.gr

 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του Προγράμματος συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ως Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής, ανέλαβε τη παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους του Προγράμματος αλλά και προς τους Κλαδικούς Φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής είναι η βοήθεια της Επιχείρησης / Δικαιούχου σε άξονες επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως:

  1. Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών (συστήματα μέτρησης της απόδοσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, συστήματα μέτρησης συγκριτικής αξιολόγησης με τον ανταγωνισμό, διάγνωση επιπλέον εκπαιδευτικών αναγκών κ.α.) με σκοπό την ενίσχυση του βαθμού οργάνωσης και παραγωγικότητας της επιχείρησης
  2. Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
  3. Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση / διαχείριση και αποτελεσματική είσπραξη απαιτήσεων με προσανατολισμό στην επίλυση των προβλημάτων ρευστότητας

Οι Δράσεις Συμβουλευτικής προς την Επιχείρηση / Δικαιούχο προσανατολίστηκαν στην κάλυψη των παραπάνω θεμάτων με απώτερο σκοπό τον «εξοπλισμό» του ωφελουμένου με τα κατάλληλα εφόδια τα οποία θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της ευρύτερης οικονομικής κρίσης.

Ενδεικτικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προς τις Επιχειρήσεις / Δικαιούχους του Προγράμματος είναι οι εξής:

Εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου ανάπτυξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας της επιχείρησης, το οποίο περιλαμβάνει τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και την μελέτη ενίσχυσης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης

Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών εργαλείων Management StartUp (www.managementstartup.com)

Επιπλέον εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου σε θέματα όπως:

  • Νομική διαχείριση της επιχείρησης (είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες μέσω της νομικής οδού κλπ)
  • Υιοθέτηση / χρήση των νέων τεχνολογιών (χρήση Η/Υ, δημιουργία λογαριασμού e-mail, συμβουλές για τη δημιουργία ιστοσελίδας)
  • Συμβουλές για μια αποτελεσματική αλλά και οικονομική μέθοδο προβολής και διαφήμισης
  • Λογιστική / Οικονομική διαχείριση της επιχείρησης
  • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, κλπ) – Οφέλη και πλεονεκτήματα
  • Ενημέρωση και συμβουλές σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα

Το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνει επίσης κατάρτιση των επιχειρηματιών και εργαζομένων σε πιστοποιημένους φορείς υλοποίησης δράσεων κατάρτισης, με τις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο και το αντικείμενο των Επιχειρήσεων / Δικαιούχων.