Σάββατο, Απριλίου 20, 2024

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΕΙ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

e-mail

Ιστοσελίδα